Polityka prywatności

Definicje
1. Administrator – FHU "Dor-Fin" Agnieszka Kruk z siedzibą w Jeleniej Górze, 58-570, ul. Karkonoska 59 B.
2. Użytkownik/Klient - każda osoba fizyczna odwiedzająca sklep i blog www.aloesowy.pl.
3. Sklep – strona internetowa prowadzona przez Administratora;
4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
5. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

Polityka prywatności
Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo ich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa,
ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Administratorzy
Administratorem danych osobowych jest FHU "Dor-Fin" Agnieszka Kruk z siedzibą w Jeleniej Górze, 58-570, ul. Karkonoska 59 B.

Czym są dane osobowe?
Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszej strony takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub Twoje dane w założonym koncie sklepu. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez Administratora  na stronach i urządzeniach, które używane są podczas korzystania z jego usług.

Podstawa i cel przetwarzania
Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z usług Administratora wystąpią:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:
a) podjęcia działań - na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – przed zawarciem umowy;
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
c) w celu obsługi reklamacji;
2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu FHU "Dor-Fin" Agnieszka Kruk (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu:
a) oferowania i obsługi produktów lub usług własnych;
b) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń przysługujących FHU "Dor-Fin" Agnieszka Kruk;
c) w celach analitycznych i statystycznych;
d) w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z
prezentowaniem reklamy behawioralnej;

Zakres przetwarzania danych osobowych:
Administrator danych gromadzi oraz przetwarza:
a) dane niezbędne do złożenia zamówienia w sklepie – klienci indywidualni tj. w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego,
b) dane niezbędne do złożenia zamówienia w sklepie  – klienci firmy tj. w szczególności: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer NIP;
c) dane niezbędne do zawarcia umowy współpracy - niezależni partnerzy- tj. w szczególności: imię i  nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, data i miejsce urodzenia,
d) informacje uwierzytelniające i identyfikacyjne służące rejestracji i logowaniu Użytkownika : nazwa użytkownika, adres e-mail i hasło;
e) dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail) przetwarzane w przypadku zgłoszeń wysyłanych z formularza kontaktowego dostępnego w sklepie;
f) dane o płatnościach (np. dane karty kredytowej lub tokeny płatności od zewnętrznych dostawców usług płatniczych, takich jak Przelewy24, PayU);
g) dane identyfikujące płatnika (imię i nazwisko, adres w przypadku klientów indywidualnych oraz nazwa firmy, adres siedziby i NIP w przypadku klientów firmowych) służące zaksięgowaniu płatności i wystawieniu odpowiedniego dowodu sprzedaży.

Okres przechowywania danych osobowych:
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres czasu dopóki użytkownik sam nie zdecyduje się na usunięcie konta w sklepie.

Uprawnienia Użytkownika
Uprawnienia osoby, której dotyczą dane osobowe:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
5) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem, wymienione w sekcji „Kontakt”.

Dane zbierane automatycznie
Podczas wizyty w sklepie, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Użytkownika, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

Pliki Cookies
Administrator korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem sklepu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta ze sklepu.

Administrator wykorzystuje dwa rodzaje plików Cookies:
a. sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika;
b. trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.
Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi, zgodnie z instrukcją producenta.

Portale społecznościowe
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności  Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

Odbiorcy danych
Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom  w celu realizacji zamówień. Są to np. podmioty takie jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych).

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Kontakt w sprawie danych osobowych
Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać do Administratora w wybrany przez siebie sposób:
a. Wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@aloesowy.pl
b. Poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.aloesowy.pl
c. Listownie na adres: FHU "Dor-Fin" Agnieszka Kruk; 58-570  Jelenia Góra; ul. Karkonoska 59 B.

TOP